TOKYO KEIKI Single Vane Pump

Contact Now

TOKYO KEIKI QP4-60-86C-18 Single Vane Pump

SP203-205/47- 41 mm
R1/8" 19.05 mm

TOKYO KEIKI QP4-50-86C-18 Single Vane Pump

72 mm 20 mm
6.65 kN C204-

TOKYO KEIKI SQP4-42-86C-18 Single Vane Pump

F207N- SCOU207-22
17.5 mm 42.9 mm

TOKYO KEIKI SQP4-38-86C-18 Single Vane Pump

15 mm 5.07 kg
195 mm 32.8 kN

TOKYO KEIKI SQP3-35-86C-18 Single Vane Pump

55.5 32
1.1 40

TOKYO KEIKI SQP3-30-86C-18 Single Vane Pump

30.9 mm 27 mm
1.87 kg M10x1,25

TOKYO KEIKI SQP3-25-86C-18 Single Vane Pump

16 mm SCOU206-20
150 mm -20 °C

TOKYO KEIKI SQP2-21-86C-18; Single Vane Pump

UC211-34G2T20 47 mm
PA211- 63.5 mm

TOKYO KEIKI SQP2-19-86C-19 Single Vane Pump

17.8 mm 56 mm
23.36 Hz 120 °C

TOKYO KEIKI SQP2-17-86C-18 Single Vane Pump

1.5 mm 7,000 rpm
1.5 mm -20 °C

TOKYO KEIKI SQP2-15-86C-18 Single Vane Pump

22.2 mm 100 °C
3.26 kg 104 mm
1/2